Â

Âalt

พล.อ.ต.กอบชัยÂคงปรีชา

ประธานกรรมการดำเนินงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.ทอ.จำกัด

 Â

มุมเพื่อนช่วยคิด

คำนวณดอกเบี้ยเงินกู้สามัญแบบรายเดือนกับแบบนับวันอันไหนคุ้มกว่ากัน !!! คลิกที่นี่ alt

มองหาเงินใช้จะเลือกขอสินเชื่อกับใครดี...? คลิกที่นี่

โปรแกรมคำนวณเงินกู้สามัญ คลิกที่นี่ alt

แบบฟอร์มฉุกเฉิน คลิก

sub 14

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก คลิกที่นี่

สมาชิกนอกหน่วยและผู้ที่เกษียณอายุราชการที่ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ให้ติดต่อที่สหกรณ์

หมายเหตุ ข้อมูลสมาชิกเป็นความลับส่วนบุคคลสมชิกจะต้องเก็บรักษา ID และ Password ของสมาชิกไม่ควรเปิดเผยให้แก่บุคคลคลอื่นทราบเป็นอันขาด

ID และ Password เป็นความลับของสมาชิกโดยตรง

sub 14_2

ระเบียบและข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.ทอ.จำกัด

ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.ทอ.จำกัด คลิกที่นี่

ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.ทอ.จำกัด คลิกที่นี่

แก้ไขระเบียบ สอฯ ว่าด้วยการให้กู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.๒๕๕๓ (เพิ่มเติม) คลิกที่นี่

แก้ไขระเบียบสอ.ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ ๙๐% คลิกที่นี่

แก้ไขระเบียบÂ สอ.สอ.ทอ.จก. ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ.๒๕๕๗Â คลิกที่นี่alt

แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.๒๕๕๖ คลิกที่นี่

แก้ไขระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการเมื่อผู้กู้เงินสามัญเสียชีวิต พ.ศ.๒๕๕๔(เพิ่มเติม) คลิกที่นี่

แก้ไขระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.๒๕๕๓(เพิ่มเติม) คลิกที่นี่

แก้ไขระเบียบและข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.ทอ.จำกัด (เพิ่มเติม) คลิกที่นี่

แก้ไขระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.ทอ.จำกัด (เพิ่มเติม) คลิกที่นี่

sub_1

Â

**** ประกาศวันที่ 30 มีนาคม 2558 งดรับฝาก-ถอนเงินรับฝาก เพื่อทำกัรปรับดอกเบี้ยเงินรับฝากเข้าบัญชี ***

**** ประกาศ สำหรับสมาชิกที่ต้องการยื่นกู้สามัญและได้นำแบบฟอร์มสามัญไปเขียนหลังวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 58 ไปให้สมาชิกนำกลับมาเปลี่ยนแบบฟอร์มสามัญใหม่ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 58 ไปต้นไป เนื่องจากแบบฟอร์มสามัญมีเนื้อหาเปลี่ยนแปลง ****

ประกาศ แก้ไขหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ เพิ่มเติม คลิกที่นี่

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับรางวัลในงานประชุมใหญ่สามัญ ๒๕๕๗ คลิกที่นี่

ประกาศ ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 คลิกที่นี่

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ คลิกที่นี่

ประกาศ ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี ๒๕๕๗ dowload แบบฟอร์ม คลิกที่นี่หมดเขตส่งเอกสารวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาให้เงินกู้ คลิกที่นี่

ประกาศ รายชื่อทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี2556 คลิกที่นี่

ประกาศ เรื่องกำหนดจำนวนวันในการคิดดอกเบี้ยเงินกู้และเงินรับฝากทุกประเภท คลิกที่นี่

ประกาศÂเรื่องแก้ไขระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์สอ.ทอ. จำกัดข้อ ๙ และข้อ ๑๐ ว่าด้วยทุนสวัสดิการเมื่อผู้กู้เงินกู้สามัญเสียชีวิต พ.ศ.๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) คลิกที่นี่

ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้เงินกู้ คลิกที่นี่

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับรางวัลในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 คลิกที่นี่

ประกาศ รื่อง การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2555 คลิกที่นี่

ประกาศ alt โครงการระดมเงินฝาก alt ด้วยที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ จำกัด ครั้งที่ ๔/๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบให้ระดมเงินฝากประเภทออมทรัพย์ จากสมาชิกสหกรณ์ ฯ จำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้สมาชิกสหกรณ์ ฯ ได้ออมเงินประเภทออมทรัพย์เพิ่มเติม ทั้งนี้ได้กำหนดวิธีการรับเงินฝาก ข้อกำหนดในการระดมเงินฝาก และกำหนดการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการระดมเงินฝาก ดังนี้ คลิ๊กอ่านข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่ new_

ประกาศ สมาชิกสหกรณ์ท่านใดที่ยังไม่ได้ระบุทายาทผู้รับผลประโยชน์หรือต้องการเปลี่ยนทายาทผู้รับผลประโยชน์ให้ติดต่อสหกรณ์ได้เลย

ประกาศ เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกและพิมพ์ใบรับเงินของสหกรณ์ คลิกที่นี่

ประกาศ เรื่อง ทุนสวัสดิการเมื่อผู้กู้เงินสามัญเสียชีวิต คลิกที่นี่

ประกาศ เรื่องขยายเท่าเงินกู้สามัญและเงินกู้ ฉุกเฉิน คลิกที่นี่

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ คลิกที่นี่

sub_3

Â

Â

Â

แจ้งให้ทราบ%3span>%3>สมาชิกสหกรณ์ สอ.ทอ.จำกัด ที่ลาออกจากราชการ หรือย้ายหน่วยงาน มีความประสงค์ที่จะเป็นสมาชิก สหกรณ์ สอ.ทอ.จำกัดอยู่ ให้สมาชิกติดต่อกับสหกรณ์โดยตรง เพื่อทำหนังสือไว้เป็นลายลักษณ์อัษรกับสหกรณ์ ว่าจะยังคงเป็นสมาชิกกับสหกรณ์และได้ย้ายหน่วยงานหรือลาออกจากราชการแล้ว alt

แจ้งให้ทราบ<0