Â

Âalt

พล.อ.ต.กอบชัยÂคงปรีชา

ประธานกรรมการดำเนินงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.ทอ.จำกัด

 Â

มุมเพื่อนช่วยคิด

คำนวณดอกเบี้ยเงินกู้สามัญแบบรายเดือนกับแบบนับวันอันไหนคุ้มกว่ากัน !!! คลิกที่นี่ alt

มองหาเงินใช้จะเลือกขอสินเชื่อกับใครดี...? คลิกที่นี่

โปรแกรมคำนวณเงินกู้สามัญ คลิกที่นี่ alt

แบบฟอร์มฉุกเฉิน คลิก

sub 14

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก คลิกที่นี่

สมาชิกนอกหน่วยและผู้ที่เกษียณอายุราชการที่ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ให้ติดต่อที่สหกรณ์

หมายเหตุ ข้อมูลสมาชิกเป็นความลับส่วนบุคคลสมชิกจะต้องเก็บรักษา ID และ Password ของสมาชิกไม่ควรเปิดเผยให้แก่บุคคลคลอื่นทราบเป็นอันขาด

ID และ Password เป็นความลับของสมาชิกโดยตรง

sub 14_2

ระเบียบและข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.ทอ.จำกัด

ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.ทอ.จำกัด คลิกที่นี่

ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.ทอ.จำกัด คลิกที่นี่

แก้ไขระเบียบ สอฯ ว่าด้วยการให้กู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.๒๕๕๓ (เพิ่มเติม) คลิกที่นี่

แก้ไขระเบียบสอ.ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ ๙๐% คลิกที่นี่

แก้ไขระเบียบÂ สอ.สอ.ทอ.จก. ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ.๒๕๕๗Â คลิกที่นี่alt

แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.๒๕๕๖ คลิกที่นี่

แก้ไขระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการเมื่อผู้กู้เงินสามัญเสียชีวิต พ.ศ.๒๕๕๔(เพิ่มเติม) คลิกที่นี่

แก้ไขระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.๒๕๕๓(เพิ่มเติม) คลิกที่นี่

แก้ไขระเบียบและข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.ทอ.จำกัด (เพิ่มเติม) คลิกที่นี่

แก้ไขระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ สอ.ทอ.จำกัด (เพิ่มเติม) คลิกที่นี่

sub_1

Â

ประกาศ การขอรับทุนส่งเสริมบุตรสมาชิกประจำปี ๒๕๕๗ download แบบฟอร์ม คลิกที่นี่

**** ประกาศ สำหรับสมาชิกที่ต้องการยื่นกู้สามัญและได้นำแบบฟอร์มสามัญไปเขียนหลังวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 58 ไปให้สมาชิกนำกลับมาเปลี่ยนแบบฟอร์มสามัญใหม่ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 58 ไปต้นไป เนื่องจากแบบฟอร์มสามัญมีเนื้อหาเปลี่ยนแปลง ****

ประกาศ แก้ไขหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ เพิ่มเติม คลิกที่นี่

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับรางวัลในงานประชุมใหญ่สามัญ ๒๕๕๗ คลิกที่นี่

ประกาศ ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 คลิกที่นี่

ประกาศ ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี ๒๕๕๗ dowload แบบฟอร์ม คลิกที่นี่หมดเขตส่งเอกสารวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาให้เงินกู้ คลิกที่นี่

ประกาศ รายชื่อทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี2556 คลิกที่นี่

ประกาศ เรื่องกำหนดจำนวนวันในการคิดดอกเบี้ยเงินกู้และเงินรับฝากทุกประเภท คลิกที่นี่

ประกาศÂเรื่องแก้ไขระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์สอ.ทอ. จำกัดข้อ ๙ และข้อ ๑๐ ว่าด้วยทุนสวัสดิการเมื่อผู้กู้เงินกู้สามัญเสียชีวิต พ.ศ.๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) คลิกที่นี่

ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้เงินกู้ คลิกที่นี่

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับรางวัลในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 คลิกที่นี่

ประกาศ รื่อง การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2555 คลิกที่นี่

ประกาศ alt โครงการระดมเงินฝาก alt ด้วยที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ จำกัด ครั้งที่ ๔/๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบให้ระดมเงินฝากประเภทออมทรัพย์ จากสมาชิกสหกรณ์ ฯ จำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้สมาชิกสหกรณ์ ฯ ได้ออมเงินประเภทออมทรัพย์เพิ่มเติม ทั้งนี้ได้กำหนดวิธีการรับเงินฝาก ข้อกำหนดในการระดมเงินฝาก และกำหนดการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการระดมเงินฝาก ดังนี้ คลิ๊กอ่านข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่ new_

ประกาศ สมาชิกสหกรณ์ท่านใดที่ยังไม่ได้ระบุทายาทผู้รับผลประโยชน์หรือต้องการเปลี่ยนทายาทผู้รับผลประโยชน์ให้ติดต่อสหกรณ์ได้เลย

ประกาศ เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกและพิมพ์ใบรับเงินของสหกรณ์ คลิกที่นี่

ประกาศ เรื่อง ทุนสวัสดิการเมื่อผู้กู้เงินสามัญเสียชีวิต คลิกที่นี่

ประกาศ เรื่องขยายเท่าเงินกู้สามัญและเงินกู้ ฉุกเฉิน คลิกที่นี่

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ คลิกที่นี่

sub_3

Â

Â

Â

แจ้งให้ทราบ%3span>%3>สมาชิกสหกรณ์ สอ.ทอ.จำกัด ที่ลาออกจากราชการ หรือย้ายหน่วยงาน มีความประสงค์ที่จะเป็นสมาชิก สหกรณ์ สอ.ทอ.จำกัดอยู่ ให้สมาชิกติดต่อกับสหกรณ์โดยตรง เพื่อทำหนังสือไว้เป็นลายลักษณ์อัษรกับสหกรณ์ ว่าจะยังคงเป็นสมาชิกกับสหกรณ์และได้ย้ายหน่วยงานหรือลาออกจากราชการแล้ว alt

แจ้งให้ทราบ<0